DALFSEN - In Dalfsen (provincie Overijssel) is op een vleeseendenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 88.000 eenden op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)


In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen zes andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen nog 26 andere pluimveebedrijven waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Ophokplicht

Het besmette bedrijf ligt in een regio waar de ophokplicht op 28 juni is opgeheven. In het 10km gebied rondom de besmette locatie is op basis van de gebiedsregeling opnieuw een ophok- en afschermplicht van kracht, maar deze geldt niet voor de hele regio.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.