LEMELE - De provincie Overijssel gaat met het versnellingsprogramma eiwit de teelt en verwerking van eiwitrijke peulvruchten stimuleren. Doel is om, samen met partners, de productie van plantaardige eiwitten tot een volwaardige keten in de agrarische sector te laten groeien die ook economisch interessant is voor boeren en verwerkende bedrijven. De teelt van eiwitrijke gewassen past goed in het streven naar een duurzame kringlooplandbouw. De gezamenlijke aftrap van het versnellingsprogramma eiwit door de provincie en Lekker Lupine vond op 10 juni plaats op het akkerbouwbedrijf van Jantine en Bas Tempert in Lemele. Zij telen lupine, een vlinderbloemig gewas en een belangrijke eiwitbron.


Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: ”De teelt van eiwitrijke gewassen is om meerdere redenen interessant. De gewassen dragen bij aan meer biodiversiteit, ze bevorderen een goede bodemgesteldheid en ze helpen bij het sluiten van kringlopen op en tussen agrarische bedrijven. De vraag onder consumenten naar plantaardige eiwitten neemt toe, dat is te zien aan de groei van de afzet van vlees vervangende en plantaardige zuivel producten. De teelt van eiwitrijke gewassen biedt boeren en verwerkers in Overijssel daarom kansen.” Die teelt is op dit moment nog geen verdienmodel voor agrariërs. Dat komt omdat het aanbod nog te klein is voor de vraag die verwerkende bedrijven hebben voor hun eindproducten. En doordat eiwitrijke peulvruchten lang uit beeld zijn geweest is er veel kennis over de teelt verloren gegaan en zijn de gewassen ook te weinig doorontwikkeld.

Ketensamenwerking

Vanuit het versnellingsprogramma eiwit wordt dit jaar de teelt van ongeveer 50 hectare eiwitrijke peulvruchten bij verschillende agrarische bedrijven ondersteund. Het gaat daarbij om veldbonen, lupine en sojabonen. In 2023 moet dit gegroeid zijn naar 100 hectare in balans met meer afzet. Samenwerking tussen alle bedrijven in de keten is belangrijk voor het succesvol uitbreiden van de teelt van eiwitrijke gewassen. Ook is het van belang dat de vraag evenredig stijgt, zodat vraag en aanbod in balans groeien. Per teelt zijn daarom praktijknetwerken gestart met de betreffende akkerbouwers, verwerkers en deskundigen. Er zijn al vijf praktijknetwerken gestart. Een van de netwerken is dat rond de teelt van lupine met daarin ook het bedrijf van Jantine en Bas Tempert. Dit netwerk wordt begeleid door Lekker Lupine. De andere netwerken zijn De Nieuwe Melkboer voor soja en Erve Mentink, Agrifirm en Velema voor veldbonen. Het sluit aan op het programma Green Deal Vlinderbloemigen waarbij de teelt en verwaarding van eiwit wordt gestimuleerd op landelijk niveau. Lekker Lupine is een van de organisaties die Overijssel vanuit het versnellingsprogramma eiwit ondersteunt. Het is een platform voor consumenten, telers, koks en producenten die de lupineboon van Nederlandse bodem op ieders bord wil krijgen door vraag en aanbod in balans te laten groeien. www.lekkerlupine.nl