OVERIJSSEL - De provincie Overijssel geeft tot en met 2032 zekerheid dat er geld beschikbaar is voor gescheperde schaapskuddes die door terrein beherende organisaties worden gebruikt in Natura 2000 gebieden. Schaapskuddes met een herder dragen bij aan het beheer van N2000-gebieden. Door gerichte begrazing wordt namelijk voorkomen dat heidevelden overwoekerd worden door grassen. Door het te hoge stikstofgehalte in de bodem groeien grassen namelijk sterker dan heide. Door de zekerheid die de provincie geeft, kunnen nu langjarige beheercontracten met eigenaren van gescheperde schaapskuddes worden afgesloten. De provincie maakt met de terrein beherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel verdere afspraken over de uitvoering.


In de periode 2018-2022 was er een tijdelijke subsidieregeling van de provincie voor schaapskuddes. Dit was een rechtstreekse subsidie aan individuele kuddes. Die regeling gaf onvoldoende zekerheid voor de inzet van schaapskuddes op lange termijn. Uit gesprekken met de eigenaren van gescheperde schaapskuddes bleek dat deze vooral behoefte hebben aan langdurige zekerheid van een vergoeding voor begrazing. Op die manier kan een kudde opgebouwd worden, passend bij het natuurgebied waar deze wordt ingezet. De nieuwe regeling geeft de schaapskuddes met herder meer duidelijkheid.

Doordat de provincie langjarig financiële zekerheid geeft aan natuurorganisaties voor de inzet van schaapskuddes, kunnen zij op hun beurt weer langjarig zekerheid bieden aan de eigenaren van de kuddes. Het is een langjarige regeling met een kostendekkende vergoeding die zij van genoemde terreinbeheerders ontvangen. Zo komt er een stabiel verdienmodel voor schaapskuddes in Natura 2000 gebieden. De provincie stelt het geld beschikbaar voor een periode van zes jaar en tegelijkertijd wordt ook gewerkt aan het beschikbaar stellen van een vergoeding voor een volgende periode van zes jaar. In totaal gaat het dan om een bedrag van 15,7 miljoen euro.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: “De inzet van gescheperde schaapskuddes is niet alleen belangrijk voor het in stand houden van de heidevelden in onze Natura 2000 gebieden en de vergrassing als een gevolg van stikstofneerslag tegen te gaan. Schaapskuddes zijn ook een onderdeel van de cultuurhistorie van Overijssel en ons erfgoed. Ook om die reden steunen we de inzet van schaapskuddes. En veel mensen waarderen schaapskuddes. Het beeld van schaapskuddes met herder versterkt de positieve beleving van het landschap en de natuur. Daarmee dragen schaapskuddes ook bij aan recreatie en toerisme.”