ZWOLLE - Zwolle staat er aan het eind van deze bestuursperiode goed voor, na een aantal sobere jaren gaat het Zwolle financieel gezien goed. Daarmee is er ruimte om te investeren in de verdere ontwikkeling van de stad en op onderdelen een inhaalslag te maken. Burgemeester en wethouders doen de gemeenteraad voorstellen voor ruim 38 miljoen euro aan eenmalige investeringen in de komende vier jaar (waarvan 21 miljoen in 2022) en daarbovenop 6 miljoen euro voor jaarlijks terugkerende uitgaven.

Wethouder Dorrit de Jong: “Deze begroting verschijnt in een periode dat we uit de coronacrisis komen. We zien dat veel inwoners hun oude leven weer oppakken. Dat wil niet zeggen dat de gevolgen van de coronacrisis daarmee ook weg zijn. De crisis heeft op veel gebieden zijn sporen nagelaten en tot sociale en economische schade geleid. Zwollenaren hebben veel veerkracht getoond, maar we zien ook dat de gevolgen nog steeds zichtbaar en voelbaar zijn. Daarom presenteren we bij deze begroting een sociaal herstelplan. Daarin geven we aan hoe we inwoners de komende jaren ondersteuning willen bieden om de gevolgen van de pandemie te boven te komen. We gaan bijna 7 miljoen euro investeren in sociaal herstel na corona.”

Kwaliteit van leven

Ondanks de coronacrisis heeft de ontwikkeling van de stad niet stil gestaan. Burgemeester Peter Snijders: “We hebben onlangs een Omgevingsvisie vastgesteld waarin staat hoe we de groei van de stad de komende jaren willen vormgeven. We bouwen verder op het fundament van een sterke en sociale stad. Economische en fysieke groei zijn voor ons nooit een doel op zich, ze dragen bij aan de brede welvaart voor onze inwoners. De kwaliteit van leven staat centraal. We willen als gemeentebestuur dicht bij onze inwoners staan, inspelen op hun vragen en behoeften en samen vraagstukken in de wijk aanpakken. Daarom gaan we nog meer wijkgericht werken. De gemeenteraad heeft belangrijke plannen vastgesteld, zoals de woonvisie, het economisch perspectief, een mobiliteitsvisie, een toeristisch en een cultureel perspectief. Daarin hebben we de koers uitgezet voor de verdere ontwikkeling van Zwolle. Er zijn mooie stappen gezet in deze bestuursperiode: we hebben een beweging in gang gezet om in het sociaal domein meer grip te krijgen op de kosten van de hulp die onze inwoners nodig hebben. Daarin hebben we nog het nodige te doen, maar de beweging is er. Na de hervorming van het sociaal domein is het nu tijd voor een volgende stap en gaan we gebruik maken van de opgedane ervaringen.”
Het college stelt voor een pilot te starten om de jeugdhulp in de wijken nog meer op maat en in een vroeg stadium te kunnen bieden.

Uitdagingen

Ook in Zwolle is er een tekort aan woningen, met name voor starters. In debegroting doen B en W daarom voorstellen om versnelling aan te brengen in de woningbouwproductie en te verkennen hoe de gemeente aanvullende flexibele en betaalbare woningen kan realiseren. Daarnaast wordt extra capaciteit aangetrokken om beter in te kunnen spelen op initiatieven die in de stad ontstaan.
Andere grote vraagstukken waarin ze blijven investeren zijn klimaat, energietransitie, circulaire economie, de informatiesamenleving, onderwijshuisvesting en gebiedsontwikkelingen, zoals de Nieuwe Veemarkt en de Spoorzone.

Peter Snijders: “We werken verder aan een innovatief economisch klimaat voor stad en regio en aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Randvoorwaarde voor de groei van Zwolle is de bereikbaarheid van en in de stad. Daarom komt er extra geld beschikbaar voor mobiliteit, onder meer voor slimme mobiliteitsoplossingen, schone stadslogistiek en het nog aantrekkelijker maken van Zwolle als fietsstad.”

Impuls in cultuur

Een stad groeit niet alleen door de komst van meer huizen en bedrijven. Zwolle heeft baat bij een sterk cultureel klimaat dat kenniswerkers, innovatieve ondernemers en starters aantrekt. Daarom stellen B en W voor om meer uit te trekken voor nieuwe iconische evenementen, cultuurgezelschappen, talentontwikkeling en werk- en speelplekken voor kunstenaars. Ze willen werken aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor oude én nieuwe Zwollenaren. Aan een buitenruimte die bijdraagt aan het buitengeluk van de inwoners. Daarom maakt het college extra ruimte voor het beheer van het Zwolse bomenbestand en het opstellen van een nieuwe groenvisie. Speciale aandacht is er voor de Nooterhof als educatieve en groene plek in de stad om te ontmoeten en spelen en voor het Stinspark. Daar kan nu het plan worden uitgevoerd dat samen met bewoners is gemaakt om het park te vernieuwen en de geschiedenis van dit stuk Zwolle zichtbaar en beleefbaar te maken.

Samen investeren nu en straks

De gemeente werkt steeds vaker samen met rijk en provincie aan grote vraagstukken, zoals de groei van een regio in een laaggelegen delta die kwetsbaar is voor klimaatverandering.
Dorrit de Jong: “Samenwerken betekent vaak ook samen investeren. We weten dat we als stad voor flinke investeringen komen te staan de komende tien tot twintig jaar. Het is plezierig om deze bestuursperiode af te sluiten met een begroting die ruimte geeft om te investeren in de mensen én de ontwikkelingen in de stad, in onze eigen organisatie en die ook nog ruimte laat om te sparen voor de grote investeringen die volgende colleges te wachten staan. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Nieuwe Veemarkt, de binnenstad en de Spoorzone. Zulke gebiedsontwikkelingen brengen kostbare ingrepen met zich mee in de buitenruimte, het wegennet en voorzieningen. Dit voorjaar hebben we hiervoor alvast geld opzij gelegd in een spaarpot, de Strategische Investerings Agenda (SIA). We vullen de spaarpot jaarlijks aan uit de grondopbrengsten en uit de reserves als die voldoende gevuld zijn. Door nu al te gaan sparen zorgen we ervoor dat ook het gemeentebestuur na ons kan blijven investeren in de stad. Daarbij is het ook nodig om onze organisatie te versterken. Het vraagt van ons als gemeente andere kwaliteiten en meer inzet dan we nu in huis hebben om de grote ontwikkelingen die op ons afkomen goed op te kunnen pakken.”

De begroting wordt op vrijdag 12 november besproken in de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering van maandag 1 november is er gelegenheid om mondeling in te spreken.

Infographic Begroting in één oogopslag