ZWOLLE - Het Azaleapark in Assendorp wordt opnieuw ingericht. Daarmee worden spelen, groen, parkeren en een waterberging bij hevige buien gecombineerd met een beter en mooier park.

Enkele jaren geleden hebben betrokken bewoners zich gemeld met ideeën ter verbetering van het Azaleapark. Groen, sport en spel voor de buurt diende nodig te worden verbeterd.

De gemeente van haar kant stelde al eerder vast dat dit park één van de weinige groene plekken is om overtollig water door hoosbuien gecontroleerd op te vangen en in de bodem te laten zakken. Volgens de Zwolse wateroverlastkaart is de wijk Assendorp zeer gevoelig voor wateroverlast tijdens hevige neerslag.

Subsidie van het IJssel-Vechtdelta programma (bedoeld om waterveiligheid en klimaatbestendigheid mogelijk te maken) was samen met de ideeën van bewoners voor de gemeente aanleiding om hier aan de slag te gaan.

Samen optrekken
In 2020 is gestart met een ontwerptraject voor een klimaatbestendig, waterrobuust, toekomstgericht Azaleapark. Vanaf het begin af aan zijn gemeente en bewoners samen opgetrokken om een plan te maken voor een klimaatbestendig en toekomstgericht Azaleapark.

Meerdere (digitale) ontwerpsessies, waarin bewoners ideeën aanreikten voor spelen, groen, parkeren en wateropvang in een beter en mooier park, leidden tot verschillende varianten.

Uiteindelijk is samen met omwonenden een keuze gemaakt voor een organische inrichting van het park. Via een enquête die vlak voor de zomer is verspreid, hebben omwonenden meebepaald welke soorten beplanting er komen.

Ook kinderen hebben enthousiast meegedaan. Vlak voor de zomer zijn alle kinderen rondom het park, van de nabij gelegen school en kinderopvang uitgenodigd en zij hebben bepaald welke speelmogelijkheden er in het park mogen komen.

Inrichting
De nieuwe herinrichting verbindt woongenot met aanpassingen aan klimaatverandering. In het ontwerp zijn de verschillende functies in dit compacte park zo goed mogelijk op elkaar afgestemd en heeft de inrichting van de openbare ruimte centraal gestaan.

In het midden van het park wordt een verdiept multifunctioneel sportveld aangelegd met een waterbergende functie (ruim 500 kuub). Deze waterberging werkt als een spons voor het omliggende gebied. Het zorgt ervoor dat bij hevige buien het water wordt opgevangen onder het sportveld en geleidelijk aan in de grond wordt afgevoerd.

Een groene inrichting naast het waterbergende sportveld, is net zo belangrijk. In het nieuwe park slingert één hoofdlooproute door het park. Dat zorgt voor een heldere routing en sluit de verschillende ruimtes in het park op elkaar aan. Een slingerende bloemenaanplant langs de hoofdroute zorgt voor een ecologische route voor insecten en vogels.

Groen vangt het water ook op en bij warme dagen zorgt het voor verkoeling. Daarmee kan hittestress bij extreme temperaturen worden voorkomen.

Realisatie

Naar verwachting start de gemeente na de winterperiode met de werkzaamheden in het park. Doel is om voor de zomer van 2022 de werkzaamheden gereed te hebben. Zo ziet de gemeente Azaleapark als een schakel in de keten van vele aanpassingen in de stad om Zwolle op tijd veilig in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De herinrichting is mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit de Regiodeal Zwolle en met middelen uit het IJssel-Vechtdelta programma.