ZWOLLE - In 2014 werd Zwolle uitgeroepen tot beste fietsstad van Nederland. In vrijwel geen andere stad ter wereld wordt meer en vaker gefietst dan in Zwolle. Zwollenaren houden van op de fiets naar je werk, de supermarkt of de binnenstad. Vele decennia aan fietsinvesteringen en –beleid hebben Zwolle een gastvrije, vitale, leefbare en verkeersveilige stad voor bewoners en bezoekers gemaakt. Die lijn wil de gemeente vasthouden en doorontwikkelen. Het college heeft met het actieplan Zwolle wereldfietsstad een doel geformuleerd: In 2027 20% meer fietskilometers ten opzichte van 2017. Om dit doel te bereiken worden de komende tijd verschillende maatregelen uitgevoerd om fietsers te stimuleren.


“De fietser” kent geen standaard profiel.

De redenen waarom Zwollenaren op de fiets stappen verschillen van mens tot mens: fietsen is gezond, goedkoop, laagdrempelig en klimaatvriendelijk. Om te zorgen dat de drempel zo laag mogelijk is om op de fiets te stappen, zorgen we als gemeente voor veilige routes en vlotte verbindingen. Want Zwolle wil fietsen bereikbaar houden voor iedereen. Om die 20% toename mogelijk te maken, richt de gemeente zich op de volgende hoofdlijnen:
  • We stimuleren inwoners om binnen de stad (en de wijken) nog vaker de fiets te pakken door te blijven werken aan veilige en comfortabele fietsroutes en goede voorzieningen.
  • We verleiden Zwollenaren om op de fiets naar het werk te gaan door voor alle afstanden tot ca. 15 km de fiets te bevorderen.
  • Voor kinderen, scholieren en studenten maken we fietsen naar school aantrekkelijk en zetten we ons er voor in dat ieder kind veilig kan fietsen.
  • Voor de recreatieve en sportieve fietsers zorgen we voor aantrekkelijke routes en opstaplocaties voor lopen en fietsen.
  • We zetten ons ervoor in dat fietsen voor iedereen toegankelijk is en daarna ook blijft.

Fietsen brengt je verder

Fietsen is gezond, en belangrijk, bijvoorbeeld als vorm van toerisme of ontspanning en als stimulans voor de regionale economie. En fietsen draagt bij om de doelstellingen uit de Omgevingsvisie en mobiliteitsvisie (mede) te bereiken. “Als we bijvoorbeeld willen dat de stad bereikbaar blijft voor iedereen, zonder dat het verkeer vastloopt, zullen we fietsen en wandelen aantrekkelijker moeten maken. Door meer te fietsen kunnen we de gezondheid van inwoners verhogen, blijft de stad bereikbaar en dragen we bij aan onze klimaatdoelen”, aldus waarnemend wethouder Ed Anker.

Data en innovatie benutten

Data kan ons helpen om inzicht te krijgen in gebruik, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en fietsgedrag in het algemeen. Daar is kennis op gebied van fietsinnovaties voor nodig. Daarom is de gemeente Zwolle partner van het Europese project Bicycle and Intelligent Transport Systems (BITS). Binnen dit project voeren we de komende jaren de volgende acties en pilots uit:

  • We testen op de werklocatie Hessenpoort de toepassing van dynamische verlichting (met bewegingssensoren) met daaraan gekoppeld het verzamelen van fietsdata.
  • We gaan op een aantal plekken sensoren invoeren om fietsers voorrang bij verkeerslichten te verlenen.
  • We schalen het project snuffelfietsen op, zowel in aantal fietsers als in het aantal data dat wordt verzameld (bijvoorbeeld ook data over de kwaliteit van het wegdek).
  • We testen verschillende innovaties om de veiligheid van fietsers bij kruisingen te verhogen.

Uiteraard is het vanzelfsprekend dat daarbij de privacy geborgd blijft.

Fietsers krijgen ruim baan

Zwolle is een belangrijk mobiliteitsknooppunt voor de regio Zwolle. Om de groeiende verkeersdruk vanuit stad en regio te faciliteren, is het van belang dat we extra inzetten op fietsen en lopen. Met andere woorden: fietsen geeft de stad en haar inwoners meer ruimte. Daar houdt de gemeente bij nieuwe plannen al rekening mee. In Zwolle krijgen fietsers en wandelaars ruim baan.

Besluitvorming

Het college heeft het actieplan Zwolle wereldfietsstad ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad in september de plannen van het college en daarna nemen zij hierover een besluit.